آشنایی با نحوه ی گرفتن پدالهای

گاز(همان قدرت اتومبیل) : برای گاز دادن باید پنجه پای راست را روی پدال گاز گذاشت سپس با فکر و به اندازی نیاز فشار داد و از ضربه زدن خودداری کرد و البته در هنگام توقف کردن نیازی به پدال گاز نداری.

ترمز (یعنی پدال جان پناه) : برای ترمز زدن ابتدا باید پاشنه پای راست را ما بین پدال گاز و ترمز قرار داد تا درهنگام نیاز به ترمز همانند برف پاک کن عمل بکند تا از ضربه زدن جلوگیری شود. یک هنرجو باید یاد بگیرد تا از ترمز با فکر و بر حسب نیاز و کارایی در جاده استفاده کند. (به همین سبب ترمز همیشه معنای توقف کردن را نمیدهد.) 

کلاج(پدال کنترول اتومبیل درحرکت اولیه وتعویض دنده درسرعت بالا) : برای کلاج گرفتن باید پنجه پای چپ را روی پدال کلاج قرار داد و درهنگام گرفتن به صورت یک ضرب وبدون وقفه گرفت ودرهنگام بالا آوردن در حرکت اولیه با کنترل و  آهسته و در هنگام تعویض دنده ها به صورت نرم و آرام بالا میآوریم.

/ 0 نظر / 25 بازدید