نحوه و شرایط حضور در کلاسهای تئوری (آئین نامه و فنی)

هنرجو باید بنا بر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مسئول آموزشگاهها در کلاسهای تئوری خود حاضر گردد.کلاس راس ساعت مقرر شروع و متقاضی بایستی یک ربع قبل با همراه داشتن کتاب و قرار داد و کارت معتبر شناسائی و لوازم تحریر مورد نیاز برای یاداشت برداری در محل آموزشگاه مراجعه و در ساعت مقرر در سر کلاس حاضر میگردد مسئول کلاسها پس از حضور هنرجویان حضور و غیاب انجام و لیست کلاس در سرکلاس تنظیم می نماید در صورتی که هنرجو پس از حضور و غیاب در سر کلاسهای تئوری حاضر گردد حق حضور در کلاس رانداشته و جهت دوره های بعد برای وی برنامه ریزی میگردد.

باتوجه به اینکه کلاسهای تئوری گاها بصورت مختلط بر گزار می گردد ردیفهای جلو محل استقرار آقایان و ردیفهای عقب محل استقرار خانمها است و رعایت تمامی شئونات بر عهده هنرجویان بوده و در صورت مرتکب هر گونه تخلف مسئولیت قانونی و اخراج هنرجو از کلاس متوجه وی می باشد.

هنرجویان گرامی باید توجه داشته باشند که آوردن تلفن همراه در زمان حضور در کلاس وآزمون آئین نامه و آزمون شهر مطلقا ممنوع بوده و هر گونه مسئولیت قانونی آن بر عهده هنر جو می باشد.

در صورتی که هنرجوئی در جلسه اول کلاس آئین نامه غیبت نماید حق حضور در آن دوره را نخواهد داشت اما اگر جلسه اول را حاضر ولی در جلسه دوم غیبت نماید دیگر نمی تواند در جلسات سوم به بعد نیز شرکت نماید وباید در دوره های بعدی از جلسه ای که غیبت نموده شرکت و مابقی کلاسهای تئوری خود را سپری نماید ولی تا هنگامی که جلسات غیبت خود را در دوره های بعدی جبران ننماید حق شرکت در کلاسهای عملی و آزمون مقدماتی آئین نامه را نخواهد داشت

/ 0 نظر / 59 بازدید