روشهای تسلط روی حرکات اولیه و تعویض به موقع دنده ها

برای مسلط کردن هنرجو نسبت به حرکت اولیه.باید ابتدا گاز اتومبیل را ثابت نگه داشت سپس کلاج راتا حرکت چرخها بالا آورد ولی حق رهاکردن آن یا تند بالا آوردن رانداریم سپس درهنگام حرکت چرخها پای کلاج راثابت کرده تاحرکت اتومبیل مداوم گردد بعدگاز را شل کرده سپس کلاج رابالا آورده وپا را کامل برمیداریم .این عمل را مرتب پس از هر حرکت توقف کرده ومجددا" از نوع آغاز میکنیم تا برای هنرجوکاملا" جا بیافتد.و اما برای تعویض دنده ها ابتدا باید بداند که هرتعویض دنده ای از دو حرکت دست دنده انجام میپزیرد.که هنرجو باید آن را حس کند  و نباید به آن نگاه کند .لذا پس از این که توسط گاز به اتومبیل قدرت وارد کردیم با استفاده ازصدای موتور اوج گرفتن آن را شنیده و باشل کردن دست چپ وگرفتن همزمان کلاج و رها کردن گاز دنده مورد نظر رابا استفاده ازتشخیص جایگاه دنده تعویض  میکنیم{. درزمانی که بخواهیم دنده را از سه یا چهار به دنده پایین تر یعنی یک و دو بی آوریم باید اول سرعت اتومبیل را به اندازی دنده موردنظر رسانده سپس دست دنده را در مسیر خلاص قرار داده  ولی حق توقف کردن دردنده خلاص را نداریم بعد اول جایگاه دنده را انتخاب سپس دنده مورد نظر  را جا میزنیم. دقت شود درهنگام تعویض دنده از حس لامسه استفاده شود}

/ 0 نظر / 19 بازدید