دانستنیهای بیمه (بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو)

دانستنیهای بیمه (بیمه نامه شخص ثالث)

 - هزینه معالجه (پزشکی ) زیاندیده (مصدوم ترافیکی) دربیمارستانهای دولتی مجانی ودربیمارستانهای خصوصی باکسرتعرفه های دولتی بعهده زیاندیده می باشد. وجه پرداختی اضافی به بیمارستانهای خصوصی (که توسط زیاندیده پرداخت گردیده است ) در صورتی که توسط شرکت یا سازمان بیمه ای دیگر جبران نشده باشد(مانند تامین اجتماعی) ، می باید توسط شرکت بیمه پرداخت گردد.

 - تمامی اشخاص زیاندیده (داخل خودرو ویا خارج ازخودرو) بجزراننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب می گردند وشرکت بیمه متعهد به پرداخت دیه متعلقه به آنها می باشد.

 - درصورتی که دریک حادثه ، مسئول آن(مقصر) به پرداخت بیش ازیک دیه (چند دیه ) به هریک اززیاندیدگان محکوم شود شرکت بیمه موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود .( تعدد دیات )

 - شرکت بیمه موظف به پرداخت تعهدات خود (دیه ) به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. (برابری غرامت زن و مرد)

 - درصورتی که به یکی ازدلایل زیر زیاندیده ای (شخص ثالث) آسیبی ببیند که محق دریافت دیه گردد ،صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف به پرداخت غرامتهای بدنی ( دیه ) وارد به اشخاص ثالث می باشد :

 • درصورتی که مقصرحادثه فرارکند .
 • درصورتی که مسئول (مقصر) حادثه شناخته نشود.
 • بدلیل فقدان یا انقضاء بیمه نامه .
 • بدلیل ابطال قرارداد بیمه .
 • بدلیل تعلیق تأمین شرکت بیمه .
 • بطورکلی تمامی خسارتهای بدنی خارج ازشرایط بیمه نامه .( به استثناء موارد مصرح در ماده 7 قانون ثالث)

 - شرکت بیمه درهریک از صورتها وحالتهای زیر(مربوط به راننده مقصر) موظف به پرداخت خسارت به زیاندیده بدون اخذ هیچگونه تضمینی (از زیاندیده) می باشد .

 • عمد راننده مقصر
 • مستی یا استعمال مواد مخدریا روانگردان توسط راننده مقصر
 • فاقد گواهینامه بودن راننده مقصر
 • متناسب نبودن گواهینامه مقصرحادثه

 - درحوادث رانندگی منجربه صدمات بدنی غیرازفوت(نقص عضو) شرکت بیمه موظف است پس ازدریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی وپزشکی قانونی بلافاصله حداقل (50%)ازدیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

 - شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارتهای مالی وارد به زیاندیدگان اعم ازخسارتهای مربوط به خودرو، تیرچراغ برق ، گاردریل ، درخت ، و... می باشد.

حوادث مشمول بیمه ثالث عبارتند از : تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی یا انفجاروخساراتی که ازمحمولات ( وسایل ومواد قابل حمل) وسایل مربوطه به اشخاص ثالث وارد می گردد.

 - حداقل بیمه نامه قابل فروش توسط شرکتهای بیمه دربخش جانی تعهدی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان درماههای حرام می باشد.

حداقل بیمه نامه قابل فروش توسط شرکتهای بیمه در بخش مالی تعهدی معادل 5/2% تعهدات بدنی ( دیه ) خواهد بود.

- درصورتی که درگزارش مقامات مسئول علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز (کلیک )باشد شرکت بیمه موظف به پرداخت بدون قید وشرط به زیاندیدگان بوده و می تواند جهت بازیافت (بازپس گیری ) یک درصد (1%) ازخسارتهای بدنی (دیه ) و دودرصد (2%)ازخسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه ( عامل تصادف ) مراجعه نموده و اقدام نماید .

درصورتی که بدلیل یکی ازتخلفات حادثه سازگواهینامه راننده مسبب حادثه توقیف گردد، رانندگی در مدت توقیف درحکم رانندگی بدون گواهینامه است .

پرداخت خسارت وارده به محمولات(بار) وسیله نقلیه مسبب حادثه در تعهد شرکت بیمه نمی باشد .

 - اشخاص ثالث زیاندیده می توانند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بطورمستقیم ( حتی بدون حضورمقصر) حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه مراجعه نمایند.

درصورت بروز خسارت بدنی (جانی ) ومالی که توسط محمولات(اشیاء قابل حمل) وسایل نقلیه موتوری به شخص ثالث(بجز راننده) وارد شود بیمه گر(شرکت بیمه ) موظف به پرداخت خسارت می باشد.

 - شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات قانون شخص ثالث باهرمتقاضی بیمه شخص ثالث قرارداد بیمه (ثالث ) منعقد نمایند.

 - شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت ارش ناشی ازصدمه ،شکستگی و نقص عضو ودیه فوت شخص ثالث به زیاندیده می باشند.

 

خسارت های تحت پوشش در بیمه نامه بدنه

 جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر(شرکت بیمه) خواهد بود:

 

1- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

2- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

3- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

4- خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

5- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

 

 

هزینه های قابل تامین توسط شرکت بیمه:

- هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

 - خسارت های زیر تحت پوشش بیمه نامه  بدنه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن  به نحو دیگری توافق شده باشد:

 •  خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان.
 •  خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
 •  خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
 •  خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
 •  خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.
 •  کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
 •  زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.

 

 

خسارت های غیر قابل جبران توسط شرکت بیمه:

- خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

- در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد.

 

اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

- خسارت ناشیاز بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

- خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه  در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

- خسارت هایی که بهعلت حمل بار بیشاز حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.                   

- هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند. 

- در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید.

 - بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبیمه گذار خواهد داشت.

- چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشدکه به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

 - موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل 60 روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتسابهزینه های نجاتاز 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

 - در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

 - ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود . در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده ، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

 - با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سال های بعد به بیمه گذار مسترد می شود.

- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه ، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به بیمه گر منتقل شود.

- چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده  و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.

* ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک  و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود.

 

- مهلت و نحوه پرداخت خسارت:

بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن  یا اعلام رای داور مرضی الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه (موضوع ماده22) خسارت را پرداخت کند . این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه ، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می شود.

تبصره 1 - بیمه گر می تواند به جای پرداخت نقدی خسارت، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار درآورد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه گذار خواهد بود.

تبصره2 - در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

مهلت اقامه دعوی:

/ 0 نظر / 301 بازدید