آشنائی با سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند چراغهای راهنمائی

در گذشته برای کنترل چراغهای راهنمائ، زمانهای ثابت برای محورهای یک تقاطع در نظر گرفته می شده است . بطور مثال در یک تقاطع به محور اصلی  80 ثانیه و به محور فرعی 40 ثانیه در تمامی ساعات روز و روزهای هفته اعمال می شده است. کنترل تقاطع به شیوه فوق  بدلیل عدم انطباق با شرایط ترافیکی متغیر تقاطعات در ساعات مختلف روز ، باعث بوجود آمدن مشکلات ذیل میگردد:

1. افزایش تاخیر در تقاطعات
2. هدر رفتن زمان سبز در صورت خلوت بودن محور
3. افزایش میزان آلاینده ها در تقاطعات
4. عدم هماهنگی بین تقاطعات متوالی که منجر به توقف پیاپی وسائط نقلیه در یک محور در تقاطعات پشت سرهم می شود .

راه حل :

اختصاص زمان سبز به محورها بر اساس حجم ترافیک عبوری در هرلحظه و ایجاد هماهنگی در شبکه حمل و نقل شهری که این امر توسط سیستمهای کنترل هوشمند چراغهای راهنمائی تقاطعات قابل انجام است .
از چند سال گذشته توسط کنترلر هوشمند چراغهای راهنمائی، تقاطع ها ،به سیستم کنترل مرکزی هوشمند چراغهای راهنمائی (
SCATS) متصل شدهاند و از مرکز کنترل ترافیک قابل رهیابی و کنترل می باشند.

سیستمهای هوشمند مرکزی چگونه کار میکنند ؟
اطلاعات هر محور از تقاطع توسط شناسگرها (مربع های نارنجی رنگ پشت خط ایست) جمع آوری شده و به کنترلر سر تقاطع که درون کابینت قرار دارد ، ارسال می گردد . این اطلاعات شامل حجم ترافیک عبوری و تراکم خودروهای عبوری می باشد . این اطلاعات توسط خطوط مخابراتی به مرکز ارسال شده و توسط کامپیوترهای مرکز پردازش شده و بهترین زمان بندی و فازبندی را برای تقاطع دیکته می کنند.

از مزایای این سیستم می توان به قطع کردن زمان سبز یک محور در صورت خلوت شدن آن براساس آستانه های تعریف شده و برحسب نیاز واقعی هر محور اشاره نمود . در نتیجه زمان سبز هدر نمی شود و در اختیار محوری که نیازمند آن است قرار می گیرد .

" موج سبز " نیز توسط این سیستم قابل پیاده سازی است ، به این نحو که با تعریف فاصله های زمانی بین تقاطعات متوالی ،وسائط نقلیه را به نحوی می توان حرکت داد که پس از قرار گرفتن پشت چراغ قرمز اولین تقاطع، از بقیه تقاطعات آن محور بدون برخورد با چراغ قرمز عبور نماید .
در این بین توقفهای حاشیه ای و در حریم تقاطع ، عبور عابرین از قسمتهای مختلف معابر و کنترل دستی پلیس باعث اختلال در عملکرد هر چه بهتر سیستم می شود .

/ 0 نظر / 48 بازدید