نحوه گرفتن و تسلط بر فرمان چگونه است؟

همان طور که میدانیم مهمترین عضو ماشین فرمان است تسلط بر فرمان ودرست گرفتن آن وهمچنین چرخاندن صحیح برای یک هنرجواز اصول کار رانندگی به شمار می آید.(اما برای تسلط یک هنرجو ابتداباید فرمان را به صورت 10و10 دقیقه ساعت گرفت وبه هیچ عنوان به فرمان نگاه نکرد.ودرهنگام حرکات ریز دستها را ا ز روی   فرمان تکان نداد بلکه باید خود فرمان را تکان داد به صورت رفت وبرگشت .اما درهنگام چرخاندن فرمان باید دستها را به صورت ضرب دری یا همان دست روی دست از بالای فرمان چرخاند.ودر هنگام برگشت آن از کف دست استفاده نمود .به طوری که گردش به چپ را با کف دست چپ و گردش به راست را با کف دست راست می چرخانیم.)
در پایان باز هم تاءکید میکنم به هیچ عنوان نباید به فرمان نگاه کرد زیرا نگاها برای دور نزدیک و آینه ها میباشد

/ 0 نظر / 728 بازدید